Terug naar de bakermat | Hans Boutellier en Daan Roovers

Een cursus over politiek, bestuur en filosofie. Voor mensen in de openbare sector die boven hun functie durven uitstijgen omdat ze in de polycrisis de noodzaak daarvan aanvoelen. 

 

 

Hans Bouteller: van polycrisis naar perspectief

'We leven in een verontrustende tijd. Het klimaatvraagstuk, geopolitieke strijd, sociaaleconomische ongelijkheid - grote vraagstukken dienen zich aan of verhevigen zich. Er wordt wel gesproken van een polycrisis, vanwege de samenhang tussen deze thema’s. Het leidt bij velen tot een algeheel gevoel van onzekerheid, en zelfs moedeloosheid. Zeker mensen die vanuit hun functie betrokken zijn bij de uitdagingen van vandaag ervaren dit. De verantwoordelijkheid weegt zwaar, terwijl de mogelijkheden tot handelen vaak beperkt zijn. (Waarbij de organisatorische context vaak ook niet meewerkt.)
De discrepantie tussen urgentie en handelingsperspectief leidt tot een behoefte aan bezinning. In wat voor samenleving leven wij, welke mogelijkheden doen zich voor, wat kan mijn rol zijn? Bezinning op de polycrisis begint bij afstand nemen, je losmaken van de zorgen van alledag en samenhang gaan zien. Begrijpen dat over veel vraagstukken van deze tijd al vanaf de antieke oudheid is nagedacht. Op Kreta wordt deze bakermat van de westerse democratische rechtsstaat voelbaar en tastbaar. In het landschap, het voedsel, het weer – maar bovenal in de gesprekken tussen de mensen die verantwoordelijkheid dragen en hun kennis willen delen.
In 2022 namen we de proef op de som – met een gevarieerde groep personen met vergelijkbare functies in gesprek gaan over de uitdagingen van deze tijd, geïnspireerd door klassieke en hedendaagse bronnen van de westerse filosofie'.

Daan Roovers: kunnen politiek en bestuur gezag en slagkracht herwinnen?

'Het politieke nieuws geeft de laatste tijd niet veel aanleiding tot optmistisme. De verschillende crises - klimaat, stikstof, asiel, energie, inflatie en ga zo maar door - volgen elkaar in hoog tempo op. Een onzeker en intern verdeeld kabinet treedt aarzelend op. De Tweede Kamer ligt door onderling geruzie hopeloos met zichzelf overhoop. De boerenprotesten en klimaatactivisten geven de sociale onrust een gezicht: Doe in vredesnaam iets!
Het lijkt de overheid maar niet te lukken om de problemen die zich almaar opstapelen voortvarend aan te pakken. Dat heeft ook te maken met de manier van besturen waaraan we inmiddels zo gewend zijn geraakt dat deze nog amper opvalt: moeilijke vraagstukken zo lang mogelijk voor je uitschuiven tot ze gierend uit de hand lopen. Deze uitstelstrategie leidt vrijwel altijd tot het verergeren van de problematiek en je krijgt er polarisatie bij cadeau. Zullen we het nog even hebben over het stikstofbeleid vanaf eind jaren ‘80?
Toch is niet elk verwaarloosd probleem meteen een crisis. Door iets een crisis te noemen, lijkt het alsof het probleem van buiten komt, en ons als het ware overspoelt. Een verwaarloosd probleem daarentegen, wijst ook op onze eigen nalatigheid. Die komt niet zomaar voort uit onwil, het is ook, zelfgecreëerde, onmacht. Na jaren van decentralisatie, privatisering en bezuiningen hebben we een Ministerie van Volkskgezondheid dat niet over ziekenhuizen gaat, een staatsecretaris van Asielzaken die geen grip heeft op gemeenten en een Ministerie van Landbouw dat kennelijk weining relatie heeft met boeren. Dat is moeilijk besturen zo.
In een rapport van de Raad voor Openbaar Bestuur dat afgelopen maand verscheen, stelt de Raad dat er binnen het openbaar bestuur door veel mensen met hart en ziel wordt gewerkt, maar dat de overheid zich deels van haar eigen slagkracht heeft beroofd door diensten en voorzieningen uit te besteden aan de markt of onafhankelijke uitvoeringsinstanties. Dat is natuurlijk vragen om wantrouwen. Wat betekent dit voor al die mensen die bij de overheid werken? En: kunnen politiek en bestuur weer gezag en slagkracht herwinnen?
Hoogste tijd om eens goed na te denken over de relatie tussen burger, bestuur en politiek fundamenteel en deze te herijken. Hoe zou die eruit moeten zien? De 19e eeuwse Britse liberaal John Stuart Mill stelde dat in een goed functionerende democratie iedereen erop zou moeten kunnen rekenen dat er in het parlement iemand te vinden is die zíjn gedachten even goed of beter formuleert dan hij het zelf zou kunenn. Een prachtig streven: geldt dat vandaag de nog? En hoe ver zijn we daarvan verwijderd?'.

Je bent welkom van 2 tot en met 8 juli juli 2023. Ontvang direct 2 boeken!

Als je reserveert (en aanbetaalt) krijg je direct 2 boeken toegestuurd: 'Het nieuwe westen' van Hans Boutellier en 'Wij zijn de politiek' van Daan Roovers.

Een geweldige kans!

Wat een geweldige kans en uitdaging om op Griekse bodem de actuele staat van de Nederlandse democratische rechtsstaat te kunnen onderzoeken. We beschouwen Griekenland immers als de bakermat van de moderne democratie.

Die toestand van de Nederlandse democratische rechtsstaat is helaas niet al te florissant: een toenemend aantal politieke partijen, afnemende ledenaantallen, een eindeloos durende formatie, afnemend vertrouwen in de politiek, de toeslagenaffaire en andere crises in de uitvoering. Het lijkt alsof de Nederlandse democratische rechtsstaat vermoeid is. Loopt zij op haar laatste benen of is er kans op revitalisering? En wat is daarvoor nodig?

In deze cursus op Kreta onderzoeken we vanuit een filosofisch perspectief de actuele toestand van de Nederlandse samenleving en de rol daarin van de politiek, bestuur en uitvoering. De cursus laveert tussen oude bronnen en actuele vraagstukken en tussen diagnoses en oplossingen.

Juist op Kreta

Deze cursus sluit aan bij de maatschappelijke situatie in Nederland. De fysieke afstand tot Kreta en de volledig andere fysieke én maatschappelijke omgeving van Kreta, helpen om te reflecteren op die Nederlandse situatie. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de op Kreta nog aanwezige 'commons' als samenwerkingsmodel en de andere maatschappelijke verhoudingen tussen de inwoners van Kreta.


Ik maak me zorgen over het sociaal-politieke klimaat in Nederland. Deze cursus heeft me geholpen te begrijpen wat er gebeurt en wat daaronder ligt, alsmede om te bepalen in welke richting mijn persoonlijke bijdrage aan verbetering ligt.

Robert Zaal
 
 

Daan Roovers: 'filosofie is hetzelfde anders zien'.

Kreta biedt daarvoor de kans. De cursussen vinden plaats in een betekenisvolle andere wereld met andere maatschappelijke afwegingen dan in Nederland. Gebruik de kans om je in die andere omgeving te herbronnen. Je bent immers even los van je vaste patronen en je dagelijkse taken en beslommeringen. Daarbij komt dat je gedurende de cursusweek steeds wisselt van locatie: van een tot nadenken stemmende hoogvlakte in de bergen tot een verfrissende duik in zee. En om zo dicht mogelijk bij de oorsprong van de democratie te komen start de cursusweek op de agora van een Dorische stad. Op eenzelfde agora in Athene en in dezelfde tijd, is Socrates actief geweest. Een indrukwekkend filosofisch begin van de week.

 

politiek 1 2de collegezaal


Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus is bestemd voor leiders en bestuurders die betrokken zijn bij ‘de overheid’.
Zoals politici en beleidsambtenaren, werkzaam bij het rijk, de provincies en de gemeenten. Maar deelnemers komen zeker ook vanuit de politie, woningcorporaties, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties.


'Het was een schot in de roos! Ik was op zoek naar ruimte voor anders denken, anders kijken en anders oordelen in mijn rol als bestuurder van een complexe publieke opgave. Het onderdompelen in de grote rijkdom van deze cursus, inhoudelijk, maar ook qua groep en setting, heeft me heel veel aanknopingspunten gegeven om in mijn rol en werk mee verder te gaan'.

Illya Soffer

 

Hans en Daan 1Hans Boutellier en Daan Roovers op Kreta


Docenten: Daan Roovers en Hans Boutellier

Daan Roovers (voormalig Denker des Vaderlands) en Hans Boutellier (nestor in de wereld van beleid en wetenschap) vonden elkaar in een gevoel van urgentie inzake het openbaar bestuur. Zij verheugen zich erop om met de deelnemers de problemen van politiek, bestuur en uitvoering vanuit verschillende perspectieven onder de loep te nemen.

Vraag een gesprek aan met Hans Boutellier

We brengen je graag in contact met Hans Boutellier als je twijfelt en met hem van gedachten wilt wisselen om te weten of deze cursus bij je past. Stuur een e-mail naar .

politiek 1 3de buitenschool

De thema's

Zij verzorgen inleidingen op vijf thema’s vanuit filosofie en wetenschap. Vanuit de diepte bespreken zij met jou de oppervlakte van het heden - zonder politieke taboes, zonder last of ruggenspraak.
Deelnemers kunnen desgewenst van tevoren vraagstukken inbrengen waar zij zich in het bijzonder mee willen bezighouden.

Op basis van urgentie en expertise kozen Daan en Hans voor de volgende thema’s:

 • Democratie, tegenmacht en participatie
 • Trots, identiteit en polarisatie
 • Veiligheid en vitaliteit
 • Media en democratie
 • Netwerken, pragmatisme en de lange termijn.

'De cursus heeft voor mij een kantelpunt betekend. In het verkrijgen van nieuwe inzichten waar ik de komende tijd volop gebruik van kan maken. En in het besef dat de vrijheid om anders te kijken naar hetzelfde een verrijking van het leven is.

Wim de Waard

 


 

WEEKPROGRAMMA

 

zondag

16.00 uur: kennismaking, toelichting op het programma, presentatie over Kreta en gezamenlijk diner

maandag

thema: Democratie, tegenmacht en participatie

De democratie vindt haar oorsprong in Griekenland. De volksheerschappij, samengesteld uit de woorden ‘demos’ (volk) en ‘kratein’ (heersen) ontstond er enkele eeuwen voor onze jaartelling. Vrije burgers beslissen over de inrichting van de samenleving - dat is de kern. Voor de invulling van deze inspraak bestaan verschillende modellen. Onze moderne manier, het houden van verkiezingen, is er daar één van. Rousseau opperde in de achttiende eeuw al dat daar ook veel op aan te merken was. Maar werkt deze vorm van vertegenwoordiging nog wel in een samenleving die zoveel burgers omvat (in Nederland 17 miljoen, in Europa 500 miljoen)? En hoe groot mogen de sociaal-economische en de culturele verschillen om in een parlement vruchtbaar tot samenwerking kunnen komen?
De machtsvorming na de verkiezing wordt bemoeilijkt door een toenemende versplintering. Daartegenover staan dwingende coaltieafspraken. De kritiek op een vleugellam parlement dat nog amper haar controlerende taak kan vervullen zwelt aan. Het is tijd voor tegenmacht, maar waar komt die vandaan? Uit de Tweede Kamer? De ambtenarij? De journalistiek? Of is misschien toch de burger aan de beurt om de tegenmacht te belichamen, via referenda of via een burgerberaad - zoals o.a. David van Reybrouck voorstaat?
Met name op lokaal niveau wordt er op allerlei manieren geexperimenteerd met participatie, en hoewel er veel enthousiasme is, is er ook weerstand. Nieuwe ideeen zijn welkom, draagvlak is noodzakelijk, maar de inbedding van de inbreng van burgers blijkt lang niet altijd eenvoudig. En dat terwijl het in de democratie uiteindelijk daar om begonnen was: vrije burgers die beslissen over de inrichting van de samenleving.


9.00 – 11.00 uur opening in Dorische stad Lato

politiek 1de Dorische stad Lato

11.00 - 13.00 uur: college

13.00 - 14.00 uur: lunch op eigen gelegenheid

14.00 - 18.00 uur: schrijfoefening en reflectie: 'Hoe beoordeel jij de actuele toestand in de Nederlandse samenleving?'.

18.00 uur film en diner met nabespreking film.

 

dinsdag

thema: Trots, identiteit en polarisatie

Identiteitspolitiek en polarisatie, het zijn veel gebruikte woorden - modewoorden. Maar modewoorden zijn er nooit voor niets. Er lijkt sprake te zijn van groeiende tegenstellingen tussen individuen en groepen. Van #MeToo-feministen en Black Lives Matter-activisten tot islamisten en borealen: er woedt een hevige strijd tussen (collectieve) identiteiten. We zien het ook terug in de discussie rond vaccinatie, rond het klimaat of tussen jong en oud: individuele kenmerken of heilige overtuigingen bepalen de toon van het debat. Geen misverstand: er zijn belangrijke verschillen tussen deze bewegingen. Maar de identiteit staat centraal. Sociale media spelen daarbij een doorslaggevende rol.

De ideologische twintigste eeuw werd afgelost door een identitaire 21ste eeuw. Een ideologie is een omvattend pakket van levensbeschouwing en maatschappijopvatting; zij verenigt jong en oud, elite en massa. Nederland was tot in de jaren tachtig een schoolvoorbeeld van een verzuilde (ideologische) samenleving: het collectief bepaalde wie je was en hoe je je moest gedragen. In de 21ste eeuw is eerder het omgekeerde het geval: vanuit het individu wordt het collectief gekozen c.q. gecreëerd. Met een superdiverse bevolkingssamenstelling en een steeds sneller internet is het moeilijk om een samenleving te vormen van ‘grote verhalen’. Ook de politiek is verpersoonlijkt.
In die context is een klassiek inzicht relevant. Plato onderscheidde naast de ratio (logos) en het verlangen (eros) een derde levenskracht: thymos. Het staat voor de wil tot erkenning, de behoefte gehoord en gezien te willen worden. Het gaat over de moed en de doorzettingskracht die daarvoor nodig zijn. En het verwijst naar de woede die loskomt als deze erkenningsdrift wordt gefrustreerd, als men zich niet gezien en gehoord voelt. Het is alsof deze levenskracht - zonder ideologische inbedding - tot volle uitbarsting is gekomen. We bespreken aan de hand van onder andere Francis Fukuyama de actuele polarisatie en identiteitspolitiek. En denken na over hoe polariserende processen kunnen worden onderbroken – en waarom dat eigenlijk nodig is.

9.00 – 13.00 uur: college

13.00 uur: vertrek naar de vallei van Katharo. Katharo is een commons met een bijzondere vorm van bestuur.

politiek 1 4de vallei van Katharo

13.00 - 14.30 uur lunch

14.30 - 18.00 uur: Groepsgesprek en wandeling met opdracht.

Avond: diner op eigen gelegenheid.

Denk- en schrijfopdracht over het in de praktijk brengen van de stof.

woensdag

thema: Veiligheid en vitaliteit

Veiligheid is een van de veel gebruikte woorden in de wereld van het openbaar bestuur. Maar wat is dat eigenlijk; wanneer ben je nu echt veilig? Een goede definitie is eigenlijk niet te geven – in de filosofie heeft dat een essentially contested concept. Je kunt het niet over eens worden. Toch is het allesbepalend voor de wereld waarin we leven, internationaal, nationaal, maar ook lokaal. De pandemie liet de Nederlandse samenleving bijvoorbeeld kennismaken met ‘de veiligheidsregio’. Veiligheid bestrijkt steeds grote domeinen van beleid en samenleving en steeds meer partijen raken erin betrokken. Het functioneert als een semantisch sleepnet.
Geen misverstand, in een ‘risicosamenleving’ (Ullrich Beck) bestaan vele veiligheidsvraagstukken: van voedselveiligheid tot virusinfecties, van internationale cyberwar tot straatcriminaliteit. De laatste jaren is er veel aandacht voor ondermijnende georganiseerde misdaad. dan gaat het in de eerste plaats over de drugsindustrie en de ‘criminele geldstromen’ die daarmee gepaard gaan. Maar ook om andere veiligheidsrisico’s waarvan autoriteiten het gevoel hebben dat ze er geen zicht en greep op hebben.
De risicosamenleving creëert een utopisch verlangen naar veiligheid en zekerheid. Maar hoever kunnen we daarin gaan? Hoe verhoudt de groei van datamining en surveillance zich tot de integriteit van de persoonlijke levenssfeer? Hoe verhouden veiligheid en vrijheid zich tot elkaar? We bespreken het verlangen naar veiligheid onder verwijzing naar Jeremy Bentham, Ullrich Beck, Michel Foucault en andere auteurs. En we onderzoeken de verhouding tussen een betrouwbare overheid en een waakzame overheid. Hoe houden we de democratische rechtsstaat open en rechtvaardig?

9.00 – 13.00 uur: college

13.00 - 14.00 uur: rust en zwemmen in Amoudara.

Middag groepsgespek in Villa Dio Petres: thermometer in de week en reflacties van de docenten.

amoudara 2Amoudara

Diner in Kritsa.

donderdag

thema: Media en democratie

Publieke opinie, ‘the true ruling power of the country’, is een sterke en onzichtbare kracht in een democratie. Walter Lippmann meende dat dit tot het hart van ieders politieke betrokkenheid hoorde: Hoe komen burgers tot hun oordeel? Een democratie stelt hoge eisen aan haar burgers én aan de informatievoorziening. De media worden niet voor niets ook wel de vierde macht genoemd. De rol van de onafhankelijke pers als kritische waakhond is een belangrijke pijler van een gezonde democratie, maar wat zijn precies de voorwaarden voor die rol?
Nu de media zo gedemocratiseerd zijn dat iedereen via de social media zijn of haar mening kan ventileren en verspreiden is de vraag of het risico op manipulatie en propaganda kleiner is geworden of juist groter. Deze horizontalisering van de nieuwsvoorziening kent ook risico’s. Nepnieuws verspreidt zich vaak nog sneller dan echt nieuws, want is aantrekkelijker. Daarbij is de radicale emancipatie die met deze digitalisering gepaard gaat nog niet uitgekristaliseerd.
Voorlopig lijkt het vrije online debat zeker voordelen te bieden: toegankelijk en snel kunnen burgers zich uitspreken over onderwerpen waarbij ze vroeger aan de kant stonden, en leek het idee van de machtsvrije communicatie van Habermas dichterbij te komen. Tegelijkertijd krijgen we er ongevraagd ook een geweldige polarisatie voor terug. De economisch gedreven krachten achter de platforms gedijen bij conflict en oproer. Hoe veroveren we het publieke debat terug?

9.00 – 13.00 uur: college

13.00 uur: lunch in een restaurant in Kroustas.

14.00 - 15.00 uur: vragenuur en thermometer in de week.

15.00 - 16.30 uur: wandeling met opdracht en een 'gastcollege' over de manier van samenleven op Kreta.

wandelen1160 1wandeling rond Kroustas

16.00 - 18.00 uur: voorbereidingstijd voor diner parlant

18.00 - 20.30 uur: diner parlant.

vrijdag

thema: Netwerken, improvisatie, pragmatisme en de lange termijn

We leven in een netwerkmaatschappij – zoveel is wel zeker. Maar wat betekent dat eigenlijk? En in hoeverre wijkt dat af van andere samenlevingsvormen? De klassieke vraag waar de sociale orde op is gebaseerd vraagt in een netwerkmaatschappij om een nieuw antwoord. De socioloog Durkheim sprak aan het begin van de twintigste eeuw van een keuze tussen God en gemeenschap. Hij zag een collectief bewustzijn op basis van onderlinge afhankelijkheid. Maar de samenleving raakte verbrokkeld. We ervaren de samenleving als buitengewoon complex en zonder richting.

In die situatie groeide een bestuursmodel dat vooral naar bevind van zaken handelt. Bestuurskundig ging het gepaard met het zogenoemde New Public Management. We spreken van een pragmacratie, geleid door de Weberiaanse principes effectiviteit en efficiëntie. Het openbaar bestuur stelde zich in op ordening, waarbij ruim baan gegeven is aan de markt (neoliberalisme). Het leidde tot groeiende ongelijkheid en onvrede. We onderzoeken in dit thema de rol van de verschillende organisaties en instituties, de wijze van samenwerking, de verhouding tussen publiek en privaat en het belang van improvisatie in de werkwijzen. Dit doen we vanuit het groeiende besef dat ‘de pragmacratie’ op zijn einde loopt. Maar wat komt ervoor in de plaats?

Een vitale democratie moet niet alleen oog hebben voor de risico’s hier en nu, maar ook zicht houden op de koers. In een politiek klimaat dat wordt gedomineerd door ophef, spoeddebatten en de laatste peilingen ligt de nadruk al snel op incidententenbestrijding in plaats van aandacht voor taaie, structurele problemen. Na ons de zondvloed. Hoe veroveren we, ook in de politiek, de lange termijn op de korte? Aan de hand van het werk van Roman Krznaric oefenen we in lange termijn perspectieven en het verruimen van onze tijd-horizon.

9.00 – 13.00 uur: slotcollege

Lunch in een restaurant in Kroustas

Middag: voorbereidingstijd voor bijdragen tijdens slotdiner..

Avond: slotdiner.

zaterdag

De cursus eindigt met het laatste ontbijt.Datum

Je bent welkom van 2 tot en met 8 juli 2023.

Prijzen

De cursusprijzen zijn

 • € 2.750,-- per persoon bij twee personen op een tweepersoonskamer,
 • € 2.840,-- bij gebruik van een éénpersoonskamer (slechts twee beschikbaar),
 • € 2.900,-- per persoon bij alleengebruik van een tweepersoonskamer,

De cursusprijs is inclusief:

 • reader en boeken;
 • docenten;
 • cursusmaterialen;
 • 6 nachten logies in een airconditioned kamer;
 • 6 maal ontbijt;
 • alle in het programma genoemde gezamenlijke picknicks, lunches en diners;
 • gezuiverd water bij alle gelegenheden;
 • koffie/thee, gezuiverd water en vruchtensappen tijdens de door ons verzorgde gezamenlijke momenten;
 • enkele glazen wijn of bier tijdens de door ons geserveerde maaltijden;
 • tafelwater bij alle maaltijden;
 • excursies naar bijzondere plekken;
 • toegangskosten voor bezienswaardigheden in het programma;
 • vervoer van je logeeradres naar de cursuslokatie en bij excursies, als je geen eigen vervoer hebt;
 • boekingskosten.

De cursusprijs is exclusief:

 • vluchten;
 • transfers tussen (lucht)haven en je logeeradres;
 • 3 maaltijden;
 • zelf bestelde frisdranken en alcoholische dranken, vruchtensappen, koffie/thee en andere versnaperingen tijdens de maaltijden in restaurants of andere gelegenheden;
 • persoonlijke uitgaven;
 • eventuele toeslag voor logies op Villa Dio Petres.
 • annulerings- en reisverzekering.

Korting bij eigen vervoer.
Als je tijdens de cursus zelf zorgt voor alle vervoer (bijvoorbeeld met een huurauto), geldt een korting van € 60.

Hoe kom je op je logeeradres?

Kies voor de luchthaven van Heraklion. Niet Chania. De luchthaven van Heraklion is ongeveer 70 kilometer verwijderd van je logeeradres.

Door regelgeving kunnen wij in 2023 geen luchthaventransfers aanbieden. Dit vervoer is voorbehouden aan openbaar vervoer en taxi's.

Er zijn diverse gemakkelijke manieren om je logeeradres in Kritsa (pension Argyro) of Kroustas (Villa Dio Petres) te bereiken:

 • Neem de intercitybus vanaf de luchthaven van Heraklion naar Agios Nikolaos. De bus (€ 7,10) vertrekt vrijwel ieder uur voor de deur van de luchthaven. Vanaf Agios Nikolaos neem je een taxi (€ 25 à € 30) of als het lukt een aansluitende bus (circa € 2).
 • Huur een auto op de luchthaven van Heraklion. Zeker als je wat langer blijft op Kreta (wat wij zeer aanmoedigen). Als je de auto ook gebruikt tijdens de cursus bieden we je een korting aan van € 60 op de cursusprijs;
 • Neem een taxi vanaf de luchthaven van Heraklion (circa € 120).

Alle genoemde prijzen van bus en taxi zijn een inschatting.

Neem contact op als je met de genoemde mogelijkheden niet kunt reizen en particulier vervoer nodig hebt. De kosten daarvan zijn vergelijkbaar met die van een taxi.

Met een auto of taxi duurt de rit ruim 1 uur. Met openbaar vervoer en aansluitend een taxi circa 2 uur.

Klik hier voor alle informatie over autohuur, taxi en bus.

Een exclusieve week voor een beperkte groep

Het minimum aantal deelnemers is 8. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Gastenboek

Lees de ervaringen van eerdere gasten met Daan Roovers in haar gastenboek van 2021 en lees de ervaringen van gasten met dezelfde cursus van Hans Boutellier en Daan Roovers in 2022.

Wie zijn Hans Boutellier en Daan Roovers?

Lees hier meer over Hans Boutellier en hier meer over Daan Roovers.

Je kamer

Je logeert op Villa Dio Petres, de cursuslocatie, of in Pension Argyro.

Op Villa Dio Petres zijn de volgende kamers nog beschikbaar:

 • een tweepersoonskamer die uitsluitend aan twee personen wordt gegeven (één kamer beschikbaar), meerprijs € 120
 • een tweepersoonskamer (ook voor alleengebruik), meerprijs € 120 (nog één beschikbaar)
 • de tweepersoonskamer in de suite voor alleengebruik, eigen terras, gedeelde badkamer, meerprijs € 90
 • de éénpersoonkamer in de suite, eigen terras, gedeelde badkamer, meerprijs € 60.

De suite als geheel (een tweepersoonskamer en een eenpersoonskamer samen) is ook heel geschikt voor 3 samenkomende deelnemers.

Genoemde meerprijs is per kamer en voor de gehele cursusperiode (6 nachten totaal). 

In pension Argyro is één eenpersoonskamer beschikbaar, en meerdere tweepersoonskamers.

Ga naar je kamer keuze voor meer informatie.

Reserveer nu (vragen met * zijn verplicht in te vullen). Lees eerst hierboven de beschikbaarheid van kamers.

Je e-mailadres eindigt op @yahoo.com. De ervaring leert dat ons systeem je reservering dan niet goed verwerkt. Gebruik a.u.b. een ander mailadres of stuur een mailtje naar . Dankjewel.
Voer alstublieft uw naam in.
maak aub een keuze
Voer alstublieft uw adres in.
Voer alstublieft de postcode en plaats in
Voer alstublieft de postcode en plaats in
Graag invullen
Voer alstublieft uw mobiel telefoonnummer in
Geef alstublieft aan of vervoer gewenst is.
Geef alstublieft het aantal gasten aan.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer