archief4

We willen erkend worden in wie we zijn, in wat we doen en waar we voor gaan. Voor ons werk of ons gezin. Voor onze ideeën, gedachten en inzet. En in de persoonlijke keuzes die we maken. 

Daarnaast willen we erkend worden als inwoner van een land, behorend tot een bepaalde cultuur, etniciteit of gender. Tegelijkertijd willen we niet in hokjes geplaatst worden en de vrijheid behouden om ons steeds opnieuw uit te vinden en de vraag ‘wie ben ik ?’ te blijven onderzoeken.

Je bent welkom van 1 tot en met 7 mei 2022.

kroustas wandeling1160 1 van 2

Erkenning en identiteit liggen in elkaars verlengde. Maar wat ís erkenning eigenlijk? Hoe werkt het? Waarom kunnen we niet zonder terwijl we het tegelijkertijd niet op kunnen eisen? En wat houdt identiteit in? Wat zegt het over het beeld dat we van ons zelf hebben maar in dat zelfbeeld tegelijkertijd afhankelijk zijn van de ander?

Waarom zijn erkenning en identiteit zó belangrijk dat er ruzies door kunnen ontstaan in families en vriendenkringen. En oorlogen gevoerd worden om een eigen identiteit en cultuur?

Met name hedendaagse filosofen laten op de vraag naar erkenning en identiteit een nieuw en boeiend licht schijnen. Zoals de Candese filosoof Charles Taylor, die probeert te begrijpen wat het betekent om ‘individu’ te willen zijn vanuit de waarde die het individu daar zelf aan geeft. Waarbij we ‘onszelf-zijn’ bijna als een morele plicht zien en ervaren.

En de Amerikaanse filosoof en politicoloog Francis Fukuyama die ingaat op de vraag waardoor het komt dat populisme tegenwoordig zo succesvol is. Vaak wordt dit verklaard vanuit economische motieven maar Fukuyama geeft aan dat het voortkomt uit een behoefte aan identiteit. Hij geeft een boeiend inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de hedendaagse eis om als individu erkend te worden.

En de Ghanees-Amerikaanse filosoof Kwame Anthony Appiah. Hij onderzoekt de kwalen die voortkomen uit een te sterke waarde die we hechten aan identiteit en het identiteitspolitieke denken. Een verfrissend tegengeluid.

Iedere filosoof staat op de schouders van de reuzen vóór hen. In het werk van bovengenoemde filosofen wordt verwezen naar Plato en Aristoteles, naar Kant en Hegel. Ook zij komen aan bod als het gaat om het thema van de week. Waarbij Aristoteles in zijn boek De Anima de werking van erkenning zo beschrijft dat we een dieper inzicht krijgen in het wezen van erkenning. En Hegel in zijn boek Fenomenologie van de geest spreekt over het ‘omgaan met het vreemde’ als een reflectie op het anderszijnde in onszelf. Waarbij we meer zicht krijgen op de moeilijkheid om de ander echt te erkennen.

Kortom: een week waarbij de betekenis en werking van erkenning en identiteit centraal staat. Zowel in ons persoonlijke leven als in de samenleving waar we deel van uit maken. Kennis en inzicht van ‘erkenning’ en ‘identiteit’ geeft een nieuwe kijk op onze verhouding tot alles wat ons vreemd is, waar we ons tegen zouden willen verzetten maar waar we ons wel mee uiteen willen of moeten zetten.

Het belooft een spannende zoektocht te worden!

terras pergola en zee 1 van 1De cursuslocatie Villa Dio Petres

De manier van werken van Corrie Haverkort

Corrie Haverkort geeft levendige en sprankelende cursussen. Ernst waar dat gevraagd wordt, hoorcolleges waar nodig, met op zijn tijd ook humor en plezier. Ze is altijd goed voorbereid maar geeft ook aan waar ze iets niet weet. Er is ruimte voor deelnemers om ook hun kennis en inzichten te tonen.
Verder is zij een verteller, levendig en vanuit inzicht, en op een menselijke manier waardoor mensen ervaren dat ze deel nemen aan dat wat besproken wordt.
Het filosofisch niveau is hoog, maar altijd afgestemd op de deelnemers. Vanuit de theorie legt zij steeds verbanden met het dagelijkse leven en ervaringen, door het geven en vragen van levendige voorbeelden.
Haar colleges zijn interactief en Corrie Haverkort zorgt er steeds voor dat de rode draad van het thema vastgehouden wordt. Zij bewaakt het thema goed. Zo maakt zij met groepen altijd intense denkbewegingen waardoor er inzichten ontstaan die echt boeiend zijn.

Lees de reviews van Corrie Haverkort

Lees in haar gastenboek van 2018 en 2019, wat eerdere gasten over haar manier van lesgeven schreven.

WEEKPROGRAMMA

 

Het excursie-programma kan gewijzigd worden door toedoen van vervoersbeperkingen met betrekking tot COVID-19.

 

Zondag

Om 16.00 uur start het programma op Villa Dio Petres met een kennismaking, introductie en presentatie over Kreta. aansluitend diner.

Maandag

Erkenning: verlangen en verwerkelijking

9.00 - 13.00 uur Villa Dio Petres
Erkenning ervaren we in het dagelijkse leven meestal onbewust. In een kleine vriendelijke opmerking of in een hoofdknik bij binnenkomst. We worden ons meer bewust van ‘erkenning’ als er sprake is van gemís aan erkenning. Wanneer we genegeerd worden bijvoorbeeld en je het idee krijgt dat je er niet toe doet. Ook ervaar je de betekenis van ‘erkenning’ wanneer je verkeerd begrepen en geïnterpreteerd wordt. En je in de ogen van de ander iemand bent waarin je jezelf helemaal niet herkent. Dit gevoel roept ergernis op, maakt je machteloos, kwaad of verdrietig. Jouw eigenheid is in het geding. Niet erkend worden in wie jij werkelijk bent heeft zelfs misvorming van identiteit tot gevolg, geeft Taylor aan in zijn boek De malaise van de moderniteit. Daarom drukt het verlangen naar erkenning zich ook bijna uit als een eis om erkend te worden. Terwijl erkenning juist niet opgeëist kan worden. Erkenning werkt zo niet.

Om de werking van erkenning wat meer te verstaan gaan we in op het begrip ‘entelecheia’ van Aristoteles. Hij gebruikt dit begrip in zijn boek De Anima. In het Nederlands vertaalt als De ziel. Entelecheia kunnen we lezen als ‘verwerkelijking’. Een principe waardoor bepaalde mogelijkheden verwezenlijkt kunnen worden. De mogelijkheid om de ander te erkennen bijvoorbeeld.

Deze dag volgen we het denken van Charles Taylor en Aristoteles, door middel van interactieve colleges en reflectievragen.

13.00 uur: lunch op eigen gelegenheid

18.00 uur uur: Villa Dio Petres

Een toepasselijke film en diner.

Dinsdag

Erkenning: de relatie tussen ‘ik’ en ‘de ander’

9.00 - 11.00 uur: Villa Dio Petres

Erkenning zou je kunnen zien als een beweging die zich afspeelt tussen mensen. Tussen ‘ik’ en de ‘ander’. ‘Iets’ in onszelf streeft ernaar ‘iets’ in de ander te erkennen. Daarbij moeten we ons uiteen zetten met iets van de ander dat ons vreemd is.

Om dit te kunnen volgen verdiepen we ons deze dag in het werk van Hegel. Hegel beschrijft het omgaan met het vreemde als een beweging van onze geest. Bij erkenning gaat het daarbij om een ‘reflectie op het anderszijnde in onszelf’. De geest streeft volgens Hegel altijd naar ware kennis. Maar ware kennis kenmerkt zich verrassend genoeg door het bewustzijn dat de geest niet alles kan kennen en zich daar pijnlijk van bewust is. De dialectiek van erkenning zoals door Hegel verwoord, is in die zin dan ook te verstaan als een dialectiek met inbegrip van tegenstellingen die nooit volledig op te heffen zijn. Een beweging die we zullen herkennen als het om erkenning en identiteit gaat.

10.30 - 11.00 uur pauze of opdracht

11.00 uur: lopen naar Profitias Ilias kapel

11.15 - 12.15 uur: Profitias Ilias
Het wezen van erkenning aan de hand van het werk van Hegel verder uitgediept. Verder worden door middel van praktische oefeningen verschillende facetten van erkenning verkend zoals het wíllen schenken van erkenning, het gúnnen van erkenning, en het kúnnen schenken van erkenning. Aspecten die we in de dagelijkse omgang met mensen als het gaat om erkenning en identiteit voortdurend tegenkomen.

12.15 - 13.15 uur; wandeling naar dorp Kroustas met een opdracht

landschap 2 compressorwandeling naar Kroustas

bloem 2 van 9

 

13.30 uur: lunch in Kroustas

 

vrouwen1160 compressorKroustas

14.30 uur: wandeling naar de boom van Kroustas

14,30 - 16.30 uur: nabeschowing over opdracht.

Diner op eigen gelegenheid

Woensdag

Erkenning en identiteit: trots, woede en waarden

9.00 - 10.30 uur: Villa Dio Petres

Om zicht te krijgen op de betekenis van ‘identiteit’ volgen we het werk van Francis Fukuyama. Hij heeft de behoefte aan erkenning van identiteit geplaatst in de geschiedenis. Beginnend bij Plato en zijn beschrijving van thymos waar emoties als trots en woede verwijzen naar de behoefte aan erkenning. Om vervolgens een beschrijving te geven van moderne liberale samenlevingen waarin gestreefd wordt naar gelijk respect en individuele rechten. Om tot slot inzicht te verwerven in de opkomst van hedendaags nationalisme en populisme en het dwingende karakter hiervan. Het verlangen naar erkenning van identiteit is een belangrijk concept van de huidige ontwikkelingen in de wereldpolitiek. En tegelijkertijd verwijst het naar de eisen die we als individu in onze tijd stellen aan erkenning van onze identiteit.

We gaan uit van het laatste werk van Francis Fukuyama: Identiteit, dat handelt over waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek.

12.00 uur: vertrek dorp Fourni

Academie op Kreta Aretiou compressorFourni

13.00 - 14.30 uur lunch op dorpsplein van Fourni

14.45 - 15.30 uur: bezichtiging klooster Aretiou

Aretiou compressorklooster Aretiou

15.30 uur: vertrek naar Pines voor nabeschouwing op dorpspleintje.
We onderzoeken ons eigen verlangen om erkend te worden in de identiteit die we onszelf toekennen. Of waartoe we denken te behoren.

Diner op eigen gelegenheid

Donderdag

Identiteit: iets dat je licht moet dragen

Wie ben ik?
Deze of gene?
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander?

9.00 - 13.00 uur: Villa Dio Petres
Met deze tekst van Dietrich Bonhoeffer (theoloog en verzetsstrijder WOII) opent de Ghanees-Amerikaanse filosoof Kwame Anthony Appiah zijn boek De leugens die ons binden. In dit boek geeft hij aan dat veel van ons hedendaagse denken over identiteit gevormd wordt door onze eigen persoonlijke achtergrond. Beginnend bij onze familie en de verhalen die ons begrip vormen van wie wij zijn. En zich vervolgens uitbreidt in allerlei richtingen. Tot nationaliteit die ons aan onze plaats bindt. Tot gender dat betrekking heeft op de cultuuraspecten en gedrags- en identiteitsaspecten van mannen en vrouwen. Om vervolgens de vooronderstellingen en allerlei aannames en overtuigingen over geloof, ras, klasse, kleur en cultuur onder de loep te nemen. Cultuur is volgens Appiah geen bezit, het is er om te delen. Identiteit is iets dat je licht moet dragen.

Deze dag volgen we het denken van Appiah. Hij heeft zichzelf tot taak gesteld de fouten die we ten aanzien van identiteit regelmatig maken, te verduidelijken.

13.00 uur: lunch op Villa Dio Petres

14.30 uur: vertrek naar Mochlos en vrij om te zwemmen of niks te doen.

Corrie Haverkort 5 of 9Mochlos

17.00 uur: samenspraak in Mochlos
In navolging van Appiah gaan we in op onze eigen familie geschiedenis en verschillende andere aspecten die ons maken tot wie we zijn. En waarin we graag erkend worden.

18.30 uur: diner in restaurant ta Kochilia in Mochlos

Vrijdag

Erkenning: positieve betrokkenheid, genegenheid en loyaliteit

9.00 - 13.00 uur: Villa Dio Petres

Als we erkend worden in wie we zijn, in het beeld dat we van onszelf hebben, ervaren we vreugde. We zijn verrast en degene die ons erkent dringt als mens meer tot ons door dan voorheen. Erkenning bevordert interesse. De relatie wordt hechter. Door het erkennen van de ander ontwikkelt zich een positieve betrokkenheid op elkaar. Door elkaar door de jaren heen te laten zien wat de ander betekent, door een beroep op elkaar te doen en door voor elkaar klaar te staan kan deze positieve betrokkenheid zich verdiepen. In de privé sfeer kan dit leiden tot genegenheid. Genegenheid ontstaat waar mensen op intieme wijze samenleven. Bij gebrek aan erkenning en betrokkenheid kan genegenheid ook weer afnemen. In de publieke sfeer kan positieve betrokkenheid op elkaar resulteren in vriendschappelijkheid en loyaliteit.

Op deze laatste dag van de filosofieweek reflecteren we op de inhoud van de voorafgaande dagen en onderzoeken we waar en wanneer erkenning in ons leven heeft geleid tot positieve betrokkenheid. Of waar een gemis aan erkenning juist het tegenovergestelde heeft veroorzaakt.

Ook kijken we naar de betekenis van erkenning in het samenleven met anderen in onze maatschappij. Dit kan zijn op de werkvloer, in de straat, de buurt of ons land.

13.00 uur; lunch en rituelen

14.30 - 18.00 uur: vrij

18.00 uur: afscheidsdiner op Villa Dio Petres

Zaterdag

Laatste ontbijt


Datum

Je bent welkom van 1 tot en met 7 mei 2022

Prijzen

De prijzen zijn:

 • € 1.335,-- per persoon bij twee personen op een tweepersoonskamer,
 • € 1.385,-- bij gebruik van een éénpersoonskamer (slechts twee beschikbaar),
 • € 1.445,-- per persoon bij alleen gebruik van een tweepersoonskamer,

Exclusief eventuele toeslag voor logies op Villa Dio Petres, en eventuele transfers.

De genoemde prijzen zijn inclusief:

 • reader en/of boek;
 • docent(-en);
 • cursusmaterialen;
 • logies in een airconditioned kamer, met ontbijt;
 • zorgvuldige begeleiding en een professionele kok;
 • alle in het programma genoemde gezamenlijke picknicks, lunches en diners;
 • heerlijk water bij alle gelegenheden;
 • koffie/thee, tafelwater en frisdranken tijdens de door ons verzorgde gezamenlijke momenten en maaltijden;
 • enkele glazen wijn of bier bij door ons bereide en geserveerde maaltijden;
 • toegangskosten voor bezienswaardigheden in het programma;
 • excursies naar bijzondere plekken;
 • alle vervoer bij de excursies, ook het dagelijks vervoer naar de Academie (Villa Dio Petres);
 • incidenteel vervoer binnen de vrije momenten indien dit logistiek inpasbaar is;
 • boekingskosten.

De prijs is exclusief:

 • vluchten;
 • transfers van en naar de luchthaven van Heraklion à € 45,-- enkele reis;
 • 3 maaltijden;
 • zelf bestelde frisdranken, vruchtensappen, koffie/thee en andere versnaperingen tijdens de maaltijden in restaurants of andere gelegenheden;
 • alcoholische dranken bij maaltijden in restaurants;
 • persoonlijke uitgaven;
 • annulerings- en reisverzekering.

Transfer van en naar de luchthaven Heraklion
We halen je desgewenst op van de luchthaven van Heraklion en brengen je weer naar de luchthaven.
Dat is geen taxidienst, maar een persoonlijke service voor cursusdeelnemers. De kosten zijn € 45,-- + € 10 brandstoftoeslag per persoon, per enkele reis. Het is een rit van een uur.
Je kunt ook de regionale bus nemen naar Agios Nikolaos. Dat kost momenteel € 7,10. Aansluitend kun je dan de bus nemen naar Kritsa (€ 1,80), of een taxi.
Bij boeking krijg je alle verdere informatie.

Een exclusieve week voor een beperkte groep

Het minimaal aantal deelnemers voor deze cursus is 8 en het maximum is 16 deelnemers.

Gastenboek

Lees de ervaringen van eerdere gasten in het gastenboek van Corrie Haverkort van 2018 en 2019.

Wie is Corrie Haverkort?

Lees hier meer over Corrie Haverkort.