archief4

 

Er zijn veel wegen naar wijsheid; één gaat over de bergen. Deze sportieve bergwandelweek heeft niks met filosofie te maken.Over onze verhouding tot het complexe moderne bestaan. Juist in deze tijden een cursus die richting geeft aan je leven.

'Iedereen begrijpt vroeg of laat dat zijn welbe­vinden behalve door bepaalde levensomstandigheden ook nog van de houding afhangt die men tegenover zijn leven inneemt. Om de opheldering van deze houding gaat het in de filosofie'. Wilhelm Kamlah

Je bent welkom van 26 juli t/m 1 augustus  2020

Wat leer je over de vorming van je leven? 
Joep Dohmen: 'Mijn cursus ‘het leven als reis’ gaat over onze eigen levensloop: hoe ons eigen leven zich ontwikkelt en welke rol we onderweg zelf kunnen spelen. In één week doen we 'een kleine filosofie van de persoonlijke ontwikkeling', fundamenteel en integraal! Natuurlijk is er veel toeval in ons leven. En natuurlijk zijn er veel invloeden die diep inwerken op ons denken en voelen, gedrag en handelen. Maar er is ook onze eigen bijdrage, want we zijn als mens niet zomaar de speelbal van het lot.
De vraag is dan natuurlijk waar onze eigen vrijheid ligt en hoe we de koers van onze levensreis mee kunnen bepalen. In ‘Het leven als reis’ ontdekt de cursist hoe vanuit de filosofie is nagedacht over persoonlijke ontwikkeling en waar zijn eigen voorkeuren liggen'.

Professor Joep Dohmen, bekend auteur over filosofie en levenskunst, biedt in deze nieuwe cursus een actuele filosofie van het moderne bestaan onder de titel Het Leven als Reis. Deze cursus is vooral bestemd voor mensen, jong middelbaar of ouder, die oprecht en aandachtig zoeken naar een filosofische verdieping van hun eigen levensloop. De cursus gaat over persoonlijke ontwikkeling, de vormgeving van ons eigen leven in wat wel genoemd wordt ‘vloeibare tijden’. Het is geen toeval dat de filosofie zich vandaag (weer) over het persoonlijke leven buigt, want onze biografie voltrekt zich immers vandaag onder nieuwe, even uitdagende als lastige omstandigheden. De centrale vraag is: wat betekent het vandaag om onszelf te vormen en hoe zouden wij dat het best kunnen doen?

levenskunst 2020 2

 

Leren lopen op drijfzand

Ons leven in de eenentwintigste eeuw is voorgoed losgeweekt van de tradi­tio­nele kaders die het bestaan eeuwenlang hebben geregeld. Een hele reeks versnellingen heeft gezorgd voor een drastische transformatie van het alledaagse persoonlijke en maatschappelijke leven. De drie meest krachtige ‘weekmiddelen’ zijn de kapitalistische markteconomie, de (wetenschappelijke) technologie en de media. Onder hun invloed is in de loop van de moderniteit alles wat ooit ’solide en betrouwbaar was’ (Marx), opgelost en vloeibaar geworden. We krijgen steeds minder greep op ons leven en moeten volgens Zygmunt Bauman ‘leren lopen op drijfzand’ (Liquid life).

Onze neoliberale, posttraditionele samenleving heeft een januskop. Enerzijds is de mens bevrijd uit de knellende banden van de traditie en leeft hij in een enorme welvaartsmaat­schap­pij; anderzijds leeft hij tegelijkertijd in een risico­maatschappij waarin fundamentele onzeker­heid heerst over de vragen hoe de wereld er morgen voorstaat, welke kansen er liggen en voor wie, welke gevaren ons bedreigen, of wij moeten en kunnen ingrijpen en zo ja, hoe, waar en wanneer?

Spanningen in onze ziel

De huidige situatie is verregaand onoverzichtelijk. Een bepaalde groep mensen heeft zich inmiddels aangepast. Ze is min of meer materialistisch, hedonistisch en egoïstisch ingesteld. Een andere groep triomfeert: ze is heerszuchtig, extreem materialistisch en uit op roem. Een groeiend aantal mensen lukt het niet om zich in de huidige neoliberale tijdsgeest te midden van anderen te handhaven en hun eigen stem te laten horen: ze schamen zich dat ze niet kunnen voldoen aan het culturele verwachtingspatroon, worden depressief en verdwijnen in de marge. Een groeiend aantal mensen is woedend, ze voelen ‘een ongekend ressentiment tegen ‘vreemdelingen’, tegen ‘de politiek’, tegen de instellingen en tegen elkaar.’ (Hans Boutellier). Misschien zijn dit wel de grootste spanningen in onze ziel: de meeste mensen pendelen tussen macht en machteloosheid, vertrouwen en vertwijfeling, tussen waarachtigheid en vervreemding, eenzaamheid en verbondenheid, tussen samenhang en verscheurdheid.

levenskunst 2020 7

 

Onze laatmoderne levensreis

We hebben niet langer vaste grond onder de voeten, maar zijn op zoek naar een nieuw houvast. Makkelijke oplossingen zijn vandaag niet verkrijgbaar. Enerzijds willen wij actief koers houden in ons leven, anderzijds moeten we oefenen in ontvankelijkheid en passiviteit om de talloze lotgevallen, de systeemdruk en de laatmoderne vloeibaarheid te doorstaan. Het centrale dilemma voor moderne individuen is dat van toe-eigening of machteloosheid: slagen we erin om ons eigen actorschap te ontwikkelen en ons toe te rusten met de juiste oriëntatie, deugden en vaardigheden? Vinden we een eigen, al dan niet gezamenlijke koers, of moeten we het erop aan laten komen? In deze cursus gaan we samen op zoek naar de houding waarmee wij laatmoderne mensen deze nieuwe conditie van vloeibaarheid tegemoet kunnen treden. We onderzoeken de actuele maatschappelijke context en de specifieke onderdelen van een nieuwe levenshouding. Doel van de cursus is te onderzoeken op welke wijze wij, ieder op eigen wijze, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin wij als mensheid én als concreet individu ons bevinden, toch een geslaagde invulling kunnen geven aan onze laatmoderne levensreis.

levenskunst 2020 16

 

Joep Dohmen over zijn werkwijze

Joep Dohmen:
‘Voor het beantwoorden van deze actuele existentiële problematiek maken we uitvoerig gebruik van de vele bronnen uit de geschiedenis van de filosofie vanaf Homerus, Socrates en Aristoteles, tot en met Charles Taylor, Martha Nussbaum en Peter Sloterdijk. Ik stel tijdig een reader beschikbaar met een selectie van teksten die betrekking hebben op de meest relevante aspecten van actuele persoonlijke vorming en ontwikkeling. De cursus kent een duidelijke opbouw: elke dag staat een concreet thema centraal; de thema’s bouwen op elkaar voort en monden uit op het finale thema van actuele zingeving. Je krijgt hoorcolleges en we werken in werkgroepen; in samenhang met de theorie worden een aantal belangrijke concrete oefeningen gedaan. We gebruiken documentaires en toepasselijke speelfilms, maken uitstapjes met groepswandelingen en filosofische gesprekken op locatie.
Griekenland én Kreta zijn de bakermat van de filosofie, Villa Dio Petres is een toplocatie die ons alle kans biedt op het waarachtig filosoferen over de betekenis van ons leven. Ik ben er zeker van dat deze cursus een boeiende staalkaart biedt van onze huidige existentiële situatie en hoop daar samen met jou over te mogen reflecteren. Hieronder vind je het concrete programma. Welkom op mijn nieuwe cursus!'

 

Zo is het leven niet. Je kunt niet zomaar even rondkijken en een keus maken en kijken waar je heen zou gaan.

Je bent tot aan je nek in het leven weggezonken, althans ik wel.’ Iris Murdoch

 

Columns van Joep Dohmen

Joep Dohmen heeft 5 columns geschreven rond het thema 'Het leven als reis'. Zijn columns worden binnenkort in boekvorm uitgegeven. Je krijgt de 5 columns digitaal toegestuurd als je een mailtje stuurt naar info@evdaimonia.com

 

WEEKPROGRAMMA

 

Let op: door overheidsregels met betrekking tot COVID-19 kan dit weekprogramma waarschijnlijk niet geheel zoals hier gepubliceerd, worden uitgevoerd.

 

Zondag

16.00 uur: kennismaking met elkaar en Joep Dohmen. Een introductie van de week en een korte presentatie over Kreta.
Aansluitend diner.


Maandag | Wat betekent het om jezelf te vormen?

9.00 – 13.00 uur: op Villa Dio Petres

“Moderniteit is een posttraditionele orde waarin de vraag ‘Hoe behoor ik te leven’ beantwoord moet worden door middel van van-dag-tot-dag beslissingen over hoe je te gedragen, hoe je te kleden en wat je zult eten – en vele andere zaken – en die bovendien geïnterpreteerd moet worden binnen de temporele ontvouwing van onze identiteit?” Anthony Giddens

 • Bespreking van onze posttraditionele actualiteit
 • Leren leven in vloeibare tijden (Zygmunt Baumans liquid life)
 • De reismetafoor: van Homerus’ Odyssee tot en met Nietzsche’s wandelaar
 • Filosofische visies op vorming, persoonlijke ontwikkeling, zelfverwerkelijking.  

Lunch op eigen gelegenheid

18.00 uur: op Villa Dio Petres
De vertoning van een toepasselijke film of documentaire.

Diner pensant op Villa Dio Petres.

Dinsdag | (Hoe) is het mogelijk om jezelf te bepalen?  

9:00 tot 12:45 uur: op Villa Dio Petres

‘Autonomie houdt in dat we ons steeds weer – ook bij de routines van het dagelijkse leven – afvragen, of op zijn minst kunnen afvragen, of dit leven dat ik leid werkelijk het leven is dat ik zelf wil leiden; dat het mijn eigen leven is. We zijn weliswaar altijd autonoom in de gedachtewisseling, in de dialoog met anderen, in onze persoonlijke relaties – in een volledig isolement ben je nooit autonoom -, maar de verantwoordelijkheid voor onze voornemens ligt bij onszelf’’ Beate Rössler

 • Het idee van zelfbepaling
 • Autonomie en verbondenheid (relationele autonomie)
 • Wilsvorming tussen transparantie en ambivalentie
 • Zelfkennis en narrativiteit: het eigen levensverhaal

12.45 uur: een korte video-presentatie over de vallei van Katharo waarna vertrek naar de vallei van Katharo

13.30 tot 15:30 uur: lunch in de vallei van Katharo.

Katharo groepde vallei van Katharo

15.30 uur tot 17:00 uur: concrete oefening in zelfkennis (in de vallei van Katharo).

Diner op eigen gelegenheid.


Woensdag | Lof van de discipline

We leven in overvloed, en het valt niet mee te óverleven in die overvloed aan mogelijkheden en middelen als je worstelt met (zelf)-discipline. We leven namelijk oók in een tijd waarin persoonlijke vrijheid een groot goed geworden is. Maar hoe om te gaan met de spanning tussen vrijheid en overvloed? Hoe kan discipline bijdragen om een goed en waardevol leven te leiden? Marli Huijer

 • Stoïcijnse oefeningen
 • Aristoteles pleidooi voor deugd
 • ‘Jij moet je leven veranderen’: Sloterdijks oefenprogramma
 • Disciplinering of zelfdiscipline

9.00 uur: vertrek naar de archeologische opgraving van de Dorische stad Lato (4e eeuw voor Chr.)

Moderne Levenskunst Lato Joep Dohmen Joep Dohmen op de trappen van de Dorische stad Lato

9.15 - 10.30 uur: college op de trappen van de oude stad Lato.

10.30 - 13.00 uur: op Villa Dio Petres

13.00 uur: wandeling (15 minuten) naar de taverna van Maria in Kroustas

14.30 uur: vertrek naar het 'Historic Parc' van Kroustas (25 minuten rijden) voor een stilte-wandeling van 2 uur. Circa 3.500 jaar geleden stonden hier circa 250 Minoïsche boerderijen.

Diner op eigen gelegenheid.

Donderdag | Leren leven in het hier en nu

9:00 tot 13:00 uur: op Villa Dio Petres

'Een belangrijk onderdeel van de levenswijsheid is de juiste verhouding waarin wij onze aandacht over heden en toekomst verdelen. Degenen die al strevend en hopend alleen maar in de toekomst leven, steeds vooruitkijkend en ongeduldig de dingen tegemoet ijlen alsof díe pas echt geluk zouden brengen, terwijl ze intussen het heden onopge­merkt voorbij laten gaan, - deze mensen zijn te vergelij­ken met sommige ezels in Italië wier tred ver­sneld wordt, doordat er aan een stok die aan hun kop bevestigd is, een bundel hooi hangt. Ze zien deze vlak voor zich en hopen die te be­mach­tigen door sneller te gaan lopen. Zij beroven zichzelf van hun be­staan doordat ze alleen maar ad interim leven.' (Arthur Schopenhauer)

 • Persoonlijke ervaringen met tijd
 • Mens en tijd (Safranski)
 • Drie soorten versnelling (Hartmut Rosa)
 • Onthaasting of Rusteloosheid? (Hermsen vs Devisch)
 • Agenda voor de toekomst

13.00 uur: lunch op Villa Dio Petres

14.30 uur: vertrek naar het charmante plaatsje Mochlos aan zee. Het is heerlijk om daar even te zwemmen of te relaxen.

MochlosMochlos

17.00 uur: samenkomst in een zaal van een restaurant in Mochlos en een samenspraak over het meest betekenisvolle (reis-)verhaal van een ieder binnen het thema tijd.

18.30 uur: diner aan zee in restaurant Ta Kochulia in Mochlos.

Vrijdag | Bestemming bereikt?

9.00 - 13.00 uur: op Villa Dio Petres

‘Wie een waarom heeft om voor te leven, kan bijna elk hoe verdragen.’ Nietzsche

 • Overleven in een complexe wereld
 • Overwinnen van de vervreemding door resonantie (Hartmut Rosa)
 • Een gelukkig leven of een zinvol leven?
 • Zinvol leven: subjectieve aantrekking én objectieve aantrekkingskracht (Susan Wolf)
 • Zelfverantwoordelijkheid en het vervulde leven (Charles Taylor).

13.00 uur: lunch op villa Dio Petres met afscheidsritueel.

Middag vrij

19.00 uur: afscheidsdiner in Kritsa of Agios Nikolaos.

Zaterdag

De cursus eindigt met het laatste ontbijt.


Datum

Je bent welkom van 26 juli t/m 1 augustus 2020.

Je kamer

Kies voor het gezellige dorpspension Argyro óf voor de luxere zeer rustig gelegen Villa Dio Petres.

Voor de 6 nachten die je tijdens de cursus op Villa Dio Petres verblijft wordt een meerprijs berekend.
Deze meerprijs dekt ongeveer de helft van de werkelijke meerprijs.

 • € 120 voor een tweepersoonskamer: nog één kamer beschikbaar, voor 1 of 2 personen.
 • De éénpersoonskamer met gedeelde badkamer in de suite is niet meer beschikbaar.
 • De tweepersoonskamer met gedeelde badkamer in de suite is niet meer beschikbaar

De meerprijzen zijn per kamer en voor de gehele cursusperiode. Dus niet per nacht. De kamers worden tijdens de cursus goed schoongehouden. Bedlinnen wordt in overleg verschoond, badlinnen naar wens.

Ga voor alle details naar alle info over je kamerkeuze.

Prijzen

De prijzen zijn

 • € 1.260,-- per persoon bij twee personen op een tweepersoonskamer,
 • € 1.315,-- bij gebruik van een éénpersoonskamer (slechts twee beschikbaar),
 • € 1.375,-- per persoon bij alleen gebruik van een tweepersoonskamer,

Exclusief eventuele toeslag voor logies op Villa Dio Petres, en eventuele transfers.

De genoemde prijzen zijn inclusief:

 • reader en/of boek;
 • docent(-en);
 • cursusmaterialen;
 • logies in een airconditioned kamer, met ontbijt;
 • zorgvuldige begeleiding en een professionele kok;
 • alle in het programma genoemde gezamenlijke picknicks, lunches en diners;
 • heerlijk water bij alle gelegenheden;
 • koffie/thee, tafelwater en frisdranken tijdens de door ons verzorgde gezamenlijke momenten en maaltijden;
 • enkele glazen wijn of bier bij door ons bereide en geserveerde maaltijden;
 • toegangskosten voor bezienswaardigheden in het programma;
 • excursies naar bijzondere plekken;
 • alle vervoer bij de excursies, ook het dagelijks vervoer naar de Academie (Villa Dio Petres);
 • incidenteel vervoer binnen de vrije momenten indien dit logistiek inpasbaar is;
 • boekingskosten.

De prijs is exclusief:

 • vluchten;
 • transfers van en naar de luchthaven van Heraklion à € 45,-- enkele reis;
 • 3 maaltijden;
 • zelf bestelde frisdranken, vruchtensappen, koffie/thee en andere versnaperingen tijdens de maaltijden in restaurants of andere gelegenheden;
 • alcoholische dranken bij maaltijden in restaurants;
 • persoonlijke uitgaven;
 • annulerings- en reisverzekering.

Transfer van en naar de luchthaven Heraklion
We halen je op van (de luchthaven van) Heraklion en brengen je naar (de luchthaven van) Heraklion voor € 45,-- per persoon, enkele reis. Het is een rit van een uur. Een taxi kost € 75,-- à € 100,-- enkele reis. Je kunt ook de regionale bus nemen naar Agios Nikolaos. Dat kost momenteel € 7,70.
Aansluitend kun je dan de bus nemen naar Kritsa (€ 1,80).
Bij boeking krijg je alle verdere informatie.

Een exclusieve week voor een beperkte groep

Het minimaal aantal deelnemers voor deze cursus is 8, het maximum is 16 deelnemers.

Gastenboek Joep Dohmen

Lees de ervaringen van eerdere gasten van Joep Dohmen in 2011-2012, 2013, juni 2014, augustus 2014, mei 2015, oktobert 2015, mei 2016, september 2016, mei 2017, september 2017 en oktober 2018.

Wie is Joep Dohmen?

Lees hier meer over Joep Dohmen.