voorwaarden

Lees onze voorwaarden

Geldig vanaf 01.01.2019, en verduidelijkt en tekstueel verbeterd op 23 februari 2022 en aangevuld op 15 mei 2022 en 17 augustus 2022, verbeterd en aangevuld op 8 september 2022.

Wijze van reserveren

Men kan uitsluitend reserveren door de wensen kenbaar te maken met het reserveringsformulier op de site onder het kopje 'reserveren', of onderaan iedere cursus-pagina. De reserveringen worden in volgorde van ontvangst behandeld.
Aan deelnemers van de eerst binnenkomende reserveringen zal de beste, op dat moment beschikbare, accomodatie worden aangeboden.

Indien geen plaatsen meer beschikbaar zijn wordt contact opgenomen.

Het is niet mogelijk om een optie te nemen zonder aanbetalingsverplichting. 

Binnen enkele dagen ontvangt de deelnemer vervolgens een reserveringsbevestiging met daarin vermeld het totaalbedrag op basis van uw specifieke wensen, alsmede een aanbetalingsfactuur voor 20% van dit totaalbedrag. Pas nadat genoemde 20% is overgemaakt, is de reservering vastgelegd.

De aanbetaling dient 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Wanneer men 3 maanden voorafgaand aan de cursus, of later, reserveert, dient de aanbetalingsfactuur binnen één week na de factuurdatum te zijn voldaan.

De totale hoofdsom dient 2 maanden voorafgaand aan de eerste dag van de cursus te zijn voldaan.

Wanneer men 2 maanden voorafgaand aan de cursus, of later, reserveert, dient de gehele som binnen één week worden voldaan.

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang van de cursus tot stand komt, moet terstond de gehele som te worden voldaan.

Geen plaats meer?

Als de gewenste cursus volgeboekt is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.

Wijze van betalen

Betalingen moeten worden overgemaakt op rekeningnummer NL62 RABO 0159 9764 80 van de Rabobank t.n.v. Evdaimonia te Den Haag.

Onze handelswijze bij uitblijven van betaling

Wanneer de deelnemer, zonder voorafgaand overleg, de betalingen niet heeft voldaan op de in de offerte en facturen aangegeven datum, heeft Evdaimonia het recht de deelname aan de betreffende cursus eenzijdig te annuleren zonder teruggaaf van de (eventueel) voldane aanbetaling.

Annuleringsverzekering

Wij adviseren dringend een annuleringsverzekering én eventueel ook een reisverzekering af te sluiten. Deze zijn niet inbegrepen in de cursusprijs.

Annuleringsvoorwaarden en doorgaan van de cursus.

De deelnemer kan de geboekte cursus en de geboekte accommodatie in alle gevallen kostenloos annuleren zolang Evdaimonia geen duidelijkheid kan geven over het definitief doorgaan van de cursus op grond van het nog niet bereikte aantal minimum deelnemers. Vanaf het moment dat Evdaimonia die duidelijkheid wél heeft gegeven (omdat het minimum aantal deelnemers is bereikt of omdat daar met reden vanaf wordt geweken) gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
De deelnemer is dan naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de dag van aanvang: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de
dag van aanvang: 60% van de totaalsom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aanvang: 90% van de totaalsom;
- bij annulering op de dag van aanvang of later: de totaalsom.

Bij cursussen is het minimum aantal deelnemers doorgaans 8 personen.
Evdaimonia houdt zich het recht voor om tot twee maanden voorafgaand aan de eerste dag van de cursusweek deze te annuleren op grond van een te klein aantal deelnemers. Dat aantal verschilt per cursus en wordt door Evdaimonia in samenspraak met de docent bepaald en gepubliceerd op de site en schriftelijk, of per email kenbaar gemaakt aan de gast.
Bij een dergelijke annulering ontvangt de deelnemer uiteraard het volledige reeds overgemaakte bedrag terug.

Evdaimonia kan genoodzaakt zijn de cursus te annuleren. Indien de oorzaak van de opzegging aan Evdaimonia respectievelijk de gast kan worden toegerekend is de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Evdaimonia respectievelijk de gast.

Wanneer krijgt u uw geld terug?

Bij te weinig inschrijvingen gaat de cursus niet door en wordt het betaalde bedrag door Evdaimonia op de rekening van de deelnemer teruggestort.
In het geval de docent door overmacht is verhinderd en er door Evdaimonia geen gelijkwaardig alternatief kan worden gevonden, wordt het betaalde bedrag teruggestort in het geval de annuleringsverzekering die kosten niet mocht vergoeden. In het geval door de deelnemer geen annuleringsverzekering is afgesloten, wordt het door de deelnemer betaalde bedrag niet door Evdaimonia teruggestort. Daarom wijzen wij de deelnemer op het belang van het afsluiten van een annuleringsverzekering. Bij een cursus die geleid wordt door meerdere docenten, gaat de cursus door indien één van de docenten door overmacht is verhinderd en hebt u geen recht op restitutie. Deze voorwaarde geldt niet voor de cursussen die worden gegeven door Woei-Lien Chong en Robert-Jan Schippers. Wanneer één van deze docenten is verhinderd kan de cursus immers niet doorgaan.

In-de-plaatsstelling

De deelnemer heeft bij een annulering het recht een vervanger aan te dragen.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt verzonden naar een adres in Nederland of België. Voor verzending naar een ander land wordt een bijdrage van de deelnemer gevraagd.

Aansprakelijkheid en overmacht

Evdaimonia sluit bij overmacht alle aansprakelijkheid uit.

Aansprakelijkheid en overmacht specifiek ingeval van COVID-19 (nieuwe boekingen voor 2022 en 2023).

Toegevoegd artikel op 01-06-2020 (verduidelijkt op 05-08-2020 na vragen van deelnemers, en verbeterd ten gunste van deelnemers op 24-09-2020 en 02-01-2021 en aangevuld op 15 mei 2022).
Aanvullende versoepelde voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid en overmacht, specifiek ingeval van COVID-19.
Deze aanvulling geldt voor nieuwe reserveringen voor het cursusjaar 2022 en 2023.

Tot 2 maanden voor aanvang van de cursus: al je geld terug.
Het inschrijfgeld (een aanbetaling van 20% van de hoofdsom) zal door Evdaimonia worden teruggestort als in de periode tót aan 2 kalendermaanden voor aanvang van de cursus, vanwege belemmeringen met betrekking tot COVID-19, opgelegd door de Griekse, Nederlandse en/of Belgische overheid, de cursus niet kan doorgaan. Dit geldt ook als de deelnemer al is gemeld dat de cursus definitief door kan gaan op basis van voldoende inschrijvingen.
De deelnemer kan er ook voor kiezen om gebruik te maken van een door Evdaimonia aangeboden alternatieve datum voor dezelfde cursus, of kiezen voor een andere cursus, binnen een jaar na de begindatum van de oorspronkelijk geboekte cursus, mits daar plaats is. Mocht de deelnemer daarna tóch willen annuleren, dan gelden de normale annuleringsvoorwaarden.
Deze aanvulling geldt niet voor andere situaties dan COVID-19 die tot een overmachtssituatie zouden kunnen leiden. Hiervoor kan de deelnemer immers een annuleringsverzekering afsluiten.
Deze aanvulling geldt niet voor eerdere boekingen voor een cursus die verplaatst werd vanwege COVID-19, of die als alternatief werd aangeboden en door de deelnemer is geaccepteerd.
Vanaf 2 kalendermaanden voor aanvang van de cursus: je geld terug minus het inschrijfgeld.
De eindafrekening (80% van de hoofdsom) dient 2 maanden voor aanvang van de cursus voldaan te zijn, mits er op dat moment geen belemmeringen zijn met betrekking tot COVID-19, opgelegd door de Griekse, Nederlandse en/of Belgische overheid, en de cursus naar verwachting gewoon kan doorgaan. Als daarna onverhoeds toch de situatie ontstaat dat vanwege belemmeringen met betrekking tot COVID-19, opgelegd door de Griekse, Nederlandse en/of Belgische overheid, de cursus niet kan doorgaan, zal Evdaimonia alle betalingen alsnog terugstorten behalve het inschrijfgeld (20% van de hoofdsom).
De deelnemer kan er ook voor kiezen om gebruik te maken van een door Evdaimonia aangeboden alternatieve datum voor dezelfde cursus, of kiezen voor een andere cursus, binnen een jaar na de begindatum van de oorspronkelijk geboekte cursus, mits daar plaats is. De betaalde gelden kunnen voor dat aangeboden alternatief worden aangewend..

Annulering van uw heen- en terugreis

Evdaimonia is niet verantwoordelijk voor de heen- en terugreis van de deelnemer naar en van Kreta.
Bij annulering hiervan, door welke reden dan ook, kan alleen een beroep gedaan worden op een
annuleringsverzekering.

Afbreken van de cursus

Als de deelnemer niet geheel gebruik maakt van de diensten van Evdaimonia door eerder dan bedoeld huiswaarts te keren om gezondheidsredenen of om andere redenen, of te stoppen met deelname om wat voor reden dan ook, anders dan door toedoen van Evdaimonia, vervalt het recht op restitutie van reeds overgemaakte gelden. 

Prijsbepaling en kortingacties

Evdaimonia bepaalt de prijzen van haar diensten op basis van de te maken kosten en een in de visie van Evdaimonia redelijke en noodzakelijke marge. Evdaimonia heeft het recht kortingen aan te bieden, teneinde voldoende deelnemers voor een cursus te genereren. De deelnemers die vóór deze kortingactie reserveerden en aanbetaalden, hebben niet het recht eveneens de dan gepubliceerde korting te ontvangen. 

Weigering deelname

Evdaimonia houdt zich het recht voor personen te weigeren als deelnemer van een cursus indien Evdaimonia over informatie beschikt op grond waarvan naar het oordeel van Evdaimonia voldoende duidelijk is dat de persoon geen volwaardige deelnemer kan zijn aan de cursus.

Geen korting bij alternatieve accommodatie

De deelnemer kan kiezen voor pension Argyro in Kritsa of Villa Dio Petres (dat is de cursuslokatie). Als de deelnemer persé een andere accommodatie wenst, is dat voor eigen rekening. Evdaimonia geeft dan geen korting. Het contact met de groep is van wezenlijk van belang voor het succes van de cursus. Daarom ontmoedigen we de keus voor een alternatieve accommodatie.