Lees onze voorwaarden

VOF Evdaimonia organiseert filosofieweken. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 01.01.2019, en verduidelijkt en tekstueel verbeterd op 23 februari 2022 en aangevuld op 15 mei 2022 en 17 augustus 2022, verbeterd en aangevuld op 8 september 2022; aangepast 2 oktober 2023 (Covid-clausule is geschrapt).

Wijze van reserveren

Men kan uitsluitend reserveren door de wensen kenbaar te maken met het reserveringsformulier op de site onderaan iedere cursus-pagina. De reserveringen worden in volgorde van ontvangst behandeld.
Aan deelnemers van de eerst binnenkomende reserveringen zal de beste, op dat moment beschikbare, accomodatie worden aangeboden.

Indien geen plaatsen meer beschikbaar zijn wordt contact opgenomen.

Het is niet mogelijk om een optie te nemen zonder aanbetalingsverplichting. 

Binnen enkele dagen ontvangt de deelnemer vervolgens een reserveringsbevestiging met daarin vermeld het totaalbedrag op basis van uw specifieke wensen, alsmede een aanbetalingsfactuur voor 20% van dit totaalbedrag. Pas nadat genoemde 20% is overgemaakt, is de reservering vastgelegd.

De aanbetaling dient 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Wanneer men 3 maanden voorafgaand aan de filosofieweek, of later reserveert, dient de aanbetalingsfactuur binnen één week na de factuurdatum te zijn voldaan.

De totale hoofdsom dient 2 maanden voorafgaand aan de eerste dag van de filosofieweek te zijn voldaan.

Wanneer men 2 maanden voorafgaand aan de filosofieweek, of later, reserveert, dient de gehele som binnen één week worden voldaan.

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang van de filosofieweek tot stand komt, moet terstond de gehele som te worden voldaan.

Geen plaats meer?

Als de gewenste filosofieweek volgeboekt is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.

Wijze van betalen

Betalingen moeten worden overgemaakt op rekeningnummer NL62 RABO 0159 9764 80 van de Rabobank t.n.v. Evdaimonia te Den Haag.

Onze handelswijze bij uitblijven van betaling

Wanneer de deelnemer, zonder voorafgaand overleg, de betalingen niet heeft voldaan op de in de offerte en facturen aangegeven datum, heeft Evdaimonia het recht de deelname aan de betreffende cursus eenzijdig te annuleren zonder teruggaaf van de (eventueel) voldane aanbetaling.

Annuleringsverzekering

Wij adviseren dringend voor de filosofieweek een annuleringsverzekering én eventueel ook een reisverzekering af te sluiten. Deze zijn niet inbegrepen in de prijs.

Annuleringsvoorwaarden en doorgaan van de filosofieweek.

De deelnemer kan de geboekte filosofieweek en de geboekte accommodatie in alle gevallen kostenloos annuleren zolang Evdaimonia geen duidelijkheid kan geven over het definitief doorgaan van de filosofieweek op grond van het nog niet bereikte aantal minimum deelnemers. Vanaf het moment dat Evdaimonia die duidelijkheid wél heeft gegeven (omdat het minimum aantal deelnemers is bereikt of omdat daar met reden vanaf wordt geweken) gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
De deelnemer is dan naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de dag van aanvang: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de
dag van aanvang: 60% van de totaalsom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aanvang: 90% van de totaalsom;
- bij annulering op de dag van aanvang of later: de totaalsom.

Het minimum aantal deelnemers is doorgaans 8 personen.
Evdaimonia houdt zich het recht voor om tot twee maanden voorafgaand aan de eerste dag van de filosofieweek deze te annuleren op grond van een te klein aantal deelnemers. Dat aantal verschilt per filosofieweek en wordt door Evdaimonia in samenspraak met de docent bepaald en gepubliceerd op de site en schriftelijk, of per email kenbaar gemaakt aan de gast.
Bij een dergelijke annulering ontvangt de deelnemer uiteraard het volledige reeds overgemaakte bedrag terug.

Evdaimonia kan genoodzaakt zijn de filosofieweek te annuleren. Indien de oorzaak van de opzegging aan Evdaimonia respectievelijk de gast kan worden toegerekend is de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Evdaimonia respectievelijk de gast.

Wanneer krijgt u uw geld terug?

Bij te weinig inschrijvingen gaat de cursus niet door en wordt het betaalde bedrag door Evdaimonia op de rekening van de deelnemer teruggestort.
In het geval de docent door overmacht is verhinderd en er door Evdaimonia geen gelijkwaardig alternatief kan worden gevonden, wordt het betaalde bedrag teruggestort in het geval de annuleringsverzekering die kosten niet mocht vergoeden. In het geval door de deelnemer geen annuleringsverzekering is afgesloten, wordt het door de deelnemer betaalde bedrag niet door Evdaimonia teruggestort. Daarom wijzen wij de deelnemer op het belang van het afsluiten van een annuleringsverzekering. Bij een filosofieweek die geleid wordt door meerdere docenten, gaat de cursus door indien één van de docenten door overmacht is verhinderd en hebt u geen recht op restitutie.

In-de-plaatsstelling

De deelnemer heeft wanneer deze zelf annuleert het recht een vervanger aan te dragen.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt verzonden naar een adres in Nederland of België. Voor verzending naar een ander land wordt een bijdrage van de deelnemer gevraagd.

Aansprakelijkheid en overmacht

Evdaimonia sluit bij overmacht alle aansprakelijkheid uit.

Aansprakelijkheid en overmacht specifiek ingeval van COVID-19

Met ingang van het cursusjaar 2024 voert de Academie op Kreta geen versoepelde voorwaarden meer ten aanzien van Covid-19.

Annulering van uw heen- en terugreis

Evdaimonia is niet verantwoordelijk voor de heen- en terugreis van de deelnemer naar en van Kreta en de plaats waar de filosofieweek wordt gehouden.
Bij annulering hiervan, door welke reden dan ook, kan alleen een beroep gedaan worden op een
annuleringsverzekering.

Afbreken van de cursus

Als de deelnemer niet geheel gebruik maakt van de diensten van Evdaimonia door eerder dan bedoeld huiswaarts te keren om gezondheidsredenen of om andere redenen, of te stoppen met deelname om wat voor reden dan ook, anders dan door toedoen van Evdaimonia, vervalt het recht op restitutie van reeds overgemaakte gelden. 

Prijsbepaling en kortingacties

Evdaimonia bepaalt de prijzen van haar diensten op basis van de te maken kosten en een in de visie van Evdaimonia redelijke en noodzakelijke marge. Evdaimonia heeft het recht kortingen aan te bieden, teneinde voldoende deelnemers voor een cursus te genereren. De deelnemers die vóór deze kortingactie reserveerden en aanbetaalden, hebben niet het recht eveneens de dan gepubliceerde korting te ontvangen. 

Weigering deelname

Evdaimonia houdt zich het recht voor personen te weigeren als deelnemer van een cursus indien Evdaimonia over informatie beschikt op grond waarvan naar het oordeel van Evdaimonia voldoende duidelijk is dat de persoon geen volwaardige deelnemer kan zijn aan de cursus.

Geen korting bij alternatieve accommodatie

De deelnemer kan kiezen voor pension Argyro in Kritsa of Hotel Villa Dio Petres. Als de deelnemer persé een andere accommodatie wenst, is dat voor eigen rekening. Evdaimonia geeft dan geen korting. Het contact met de groep is van wezenlijk van belang voor het succes van de filosofieweek. Daarom ontmoedigen we de keus voor een alternatieve accommodatie.